Podniková ekonomika 1

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětPodniková ekonomika 1 (PEK1-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garantdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
JazykČesky
Počet kreditů5
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2019/2020 P 1 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství
 • 2. Životní cyklus podniku
 • 3. Právní formy podniku
 • 4. Živnostenské podnikání a malé a střední podniky
 • 5. Výrobní faktory v podniku
 • 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení
 • 7. Plánování a rozhodování v podniku
 • 8. Organizování a kontrola v podniku
 • 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon
 • 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory podniku
 • 11. Funkce organizace
 • 12. Majetková a kapitálová výstavba podniku
 • 13. Odpisy dlouhodobého majetku
 • 14. Sdružování organizací

Doporučená literatura

 • SUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010.
 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. Vyd. 6. Praha: C.H. Beck, 2015.
 • MOSEY, S., NOKE, H. KIRKHAM, P. Building an entrepreneurial organisation. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (v platném znění)
 • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (v platném znění)
 • WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Translated by Zuzana Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007.
 • AMAESHI, K., NNODIM, P., OSUJI, O. Corporate social responsibility, entrepreneurship, and innovation. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a výstavbou podniku. Cílem je dále objasnit cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné vazby. Předmět se zaměřuje na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Spolu s navazujícím předmětem Podniková ekonomika 2, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje komplexní pohled na podnik. Obecným cílem předmětu je tak získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby podniku.


Znalosti: Student je schopen interpretovat strukturu podnikohospodářských výrobních faktorů, jejich vzájemné vazby a uspořádání, dále je schopen identifikovat různé typy a formy podniků a rozumět příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů. Student ví, jak se stanovují cíle v podniku, jak se plánuje, organizuje a kontroluje. Student zná základní zásady hodnocení práce a odměňování zaměstnanců.


Dovednosti: Student umí analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé fáze jeho životního cyklu. Student umí určit náročnost podniku na jednotlivé výrobní faktory a jejich efektivnost. Student je schopen stanovit základní cíl (cíle) podniku a plány, které k nim mohou směřovat. Student ví, jaké formy odměňování použít v konkrétních případech a jak zajistit relativní mzdovou spravedlnost v podniku.


Obecné způsobilosti: Student umí samostatně vyhledat informace, kriticky je zhodnotit, analyzovat a extrahovat jejich podstatu a tu použít pro řešení problému, který si buď sám zformuloval, nebo který mu byl zformulován. Student také umí samostatně a srozumitelně interpretovat dosažené výsledky včetně jejich prezentace dalším osobám.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím