Geografie cestovního ruchu České republiky

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětGeografie cestovního ruchu České republiky (GEOCR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Eva Janoušková, Ph.D. ( janouskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Postavení ČR z hlediska cestovního ruchu v Evropě a ve světě
 • Cestovní ruch jako významná ekonomická aktivita ČR
 • Role cestovního ruchu v územním plánování a regionálním rozvoji
 • Lokalizační předpoklady cestovního ruchu v ČR – přírodní
 • Lokalizační předpoklady cestovního ruchu v ČR – kulturně-historické
 • Selektivní předpoklady cestovního ruchu v ČR
 • Realizační předpoklady cestovního ruchu v ČR
 • Rajonizace cestovního ruchu v ČR (různé přístupy, historie, současnost)
 • Vybrané oblasti a střediska cestovního ruchu v ČR (5 přednášek)

Doporučená literatura

 • Janoušková, E., Chalupa, P. a Hübelová, D. (2012). Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. VŠPJ, Jihlava.
 • Maier, K. (2012). Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada.
 • Vystoupil, J., Šauer, M. a Trousil, M. (2015). Geografie cestovního ruchu ČR. Gaudeamus. Hradec Králové.
 • Maier, K. (2008). Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF.
 • Franke, A. a kol. (2012). Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Praha:
  Wolters Kluwer ČR.
 • Chalupa, P., Janoušková, E. a Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. VŠPJ, Jihlava.
 • Štyrský, J. (2015). Geografie cestovního ruchu. Gaudeamus. Hradec Králové.
 • Vystoupil, J. a Šauer, M. (2017). Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Springer International Publishing.

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni chápat příčiny a zákonitosti rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v rámci České republiky. Přednášky poskytnou podrobný výklad o problematice cestovního ruchu v ČR. Důraz je kladen na aktuální postavení naší země v Evropě a ve světě a také na vliv cestovního ruchu na udržitelnost dalšího rozvoje. Ve cvičeních je navazováno na problematiku přednášek. Studenti se učí rozpoznat hlouběji situaci v nejvýznamnějších turistických regionech ČR. Naučí se analyzovat vliv geografických jevů na rozvoj cestovního ruchu a vyvozovat možné důsledky těchto jevů pro cestovní ruch. Své poznatky si procvičí při tvorbě seminární práce zaměřené na konkrétní turistickou destinaci v ČR.


Znalosti: Student prokazuje podrobné znalosti z geografie cestovního ruchu České republiky. Umí popsat předpoklady cestovního ruchu a konkrétní rozmístění cestovního ruchu v ČR.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu ČR. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území. Je schopen aplikace např. v rámci územního plánování.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro dané území. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím