Geografie cestovního ruchu České republiky

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětGeografie cestovního ruchu České republiky (GEOCR-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
Garantprof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 4 4 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Postavení ČR z hlediska cestovního ruchu v Evropě a ve světě
 • Cestovní ruch jako významná ekonomická aktivita ČR
 • Role cestovního ruchu v územním plánování a regionálním rozvoji
 • Lokalizační předpoklady cestovního ruchu v ČR – přírodní
 • Lokalizační předpoklady cestovního ruchu v ČR – kulturně-historické
 • Selektivní předpoklady cestovního ruchu v ČR
 • Realizační předpoklady cestovního ruchu v ČR
 • Rajonizace cestovního ruchu v ČR (různé přístupy, historie, současnost)
 • Vybrané oblasti a střediska cestovního ruchu v ČR (5 přednášek)

Doporučená literatura

 • Janoušková, E., Chalupa, P. a Hübelová, D. (2012). Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. VŠPJ, Jihlava.
 • Maier, K. (2012). Udržitelný rozvoj území. Praha: Grada.
 • Vystoupil, J., Šauer, M. a Trousil, M. (2015). Geografie cestovního ruchu ČR. Gaudeamus. Hradec Králové.
 • Maier, K. (2008). Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF.
 • Franke, A. a kol. (2012). Zmírňování regionálních disparit prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Praha:
  Wolters Kluwer ČR.
 • Chalupa, P., Janoušková, E. a Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. VŠPJ, Jihlava.
 • Štyrský, J. (2015). Geografie cestovního ruchu. Gaudeamus. Hradec Králové.
 • Vystoupil, J. a Šauer, M. (2017). Geography of Tourism in the Czech Republic. In Widawski, Krzysztof, Wyrzykowski, Jerzy. The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries. Springer International Publishing.
 • Jarolímková, L. (2018) Cestovní ruch České republiky. VŠE, Praha.

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni chápat příčiny a zákonitosti rozvoje a rozmístění cestovního ruchu v rámci České republiky. Přednášky poskytnou podrobný výklad o problematice cestovního ruchu v ČR. Důraz je kladen na aktuální postavení naší země v Evropě a ve světě a také na vliv cestovního ruchu na udržitelnost dalšího rozvoje. Ve cvičeních je navazováno na problematiku přednášek. Studenti se učí rozpoznat hlouběji situaci v nejvýznamnějších turistických regionech ČR. Naučí se analyzovat vliv geografických jevů na rozvoj cestovního ruchu a vyvozovat možné důsledky těchto jevů pro cestovní ruch. Své poznatky si procvičí při tvorbě seminární práce zaměřené na konkrétní turistickou destinaci v ČR.


Znalosti: Student prokazuje podrobné znalosti z geografie cestovního ruchu České republiky. Umí popsat předpoklady cestovního ruchu a konkrétní rozmístění cestovního ruchu v ČR.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu ČR. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území. Je schopen aplikace např. v rámci územního plánování.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem. Umí na základě analýzy informací formulovat návrhy změn pro dané území. Dokáže se samostatně a odpovědně rozhodovat v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím