Marketing

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětMarketing (MGA-1)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

Doporučená literatura

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderního marketingu, s jeho podstatou, základními nástroji marketingového mixu,  marketingovým řízením, marketingovým výzkumem, chováním spotřebitele a základy marketingové komunikace. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů (marketingový mix, komunikační mix, marketingový výzkum, segmentace, kupní chování, atd.). Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech z praxe.


 


Znalosti: Student umí vymezit základy marketingu, definovat podstatu marketingu, segmentovat trhy, realizovat jednoduchý marketingový výzkum. Student dovede aplikovat základní zásady marketingového řízení a nástroje marketingového a komunikačního mixu.


 


Dovednosti: Student umí sestavit graf životního cyklu výrobku. Student umí analyzovat a aplikovat prvky marketingového a komunikačního mixu. Student dokáže segmentovat trh. Student dokáže sestavit základní metodiku marketingového výzkumu a dotazník.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové i samostatné práce. Student je schopen koordinovat své činnosti s ostatními členy v týmu, nést odpovědnost za výsledek, srozumitelně a přesvědčivě utvářet a interpretovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím