Marketing

Studijní plán: Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětMarketing (MGA-2)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantIng. Martina Chalupová, Ph.D. ( chalupova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 2 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do marketingu, historie marketingu
  Marketingové řízení, analýza marketingového prostředí
  Proces STP
  Kupní chování zákazníků
  Marketingový výzkum
  Marketingový mix – produkt
  Marketingový mix – marketingová komunikace a komunikační mix
  Marketingový mix – cena
  Marketingový mix – distribuce
  Marketing služeb a neziskového sektoru
  Marketingové aplikace
  Mezinárodní marketing
  Vybrané problémy moderního marketingu

Doporučená literatura

 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024742090.
  ZELENKA, Josef. Cestovní ruch - marketing. Vyd. 3., přeprac. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 9788074355431.

  GEORGE, Richard. (2021). Marketing Tourism and Hospitality: Concepts and Cases. Německo, Springer International Publishing.
  WANG, Dan, SEOENGSEOP, (Sam) Kim Future of Tourism Marketing. (2021). Velká Británie: Taylor & Francis.
  KOTLER, Philip, Hermawan KARTAJAYA a Iwan SETIAWAN. (2021). Marketing 5.0: technology for humanity. Hoboken, New Jersey: Wiley,ISBN 9781119668510.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy moderního marketingu, s jeho podstatou, základními nástroji marketingového mixu,  marketingovým řízením, marketingovým výzkumem, chováním spotřebitele a základy marketingové komunikace. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních pojmů (marketingový mix, komunikační mix, marketingový výzkum, segmentace, kupní chování, atd.). Na cvičeních jsou procvičována jednotlivá témata na konkrétních příkladech z praxe.


 


Znalosti: Student umí vymezit základy marketingu, definovat podstatu marketingu, segmentovat trhy, realizovat jednoduchý marketingový výzkum. Student dovede aplikovat základní zásady marketingového řízení a nástroje marketingového a komunikačního mixu.


 


Dovednosti: Student umí sestavit graf životního cyklu výrobku. Student umí analyzovat a aplikovat prvky marketingového a komunikačního mixu. Student dokáže segmentovat trh. Student dokáže sestavit základní metodiku marketingového výzkumu a dotazník.


 


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové i samostatné práce. Student je schopen koordinovat své činnosti s ostatními členy v týmu, nést odpovědnost za výsledek, srozumitelně a přesvědčivě utvářet a interpretovat svůj názor, prezentovat výsledky své práce.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím