Podniková ekonomika 2

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětPodniková ekonomika 2 (PEK2-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Simona Činčalová, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů5
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 PV 4 5 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 PV 4 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 P 2 5 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvod do studia Podnikové ekonomiky 2
 • Hospodářský výsledek podniku, výnosové a nákladové souvislosti
 • Peněžní toky v podniku
 • Podnikatelský plán (dále PP) – vymezení pojmů a stanovení struktury PP
 • Finanční plán jako významná součást PP
 • Analýza odvětví (trhu) z hlediska PP
 • Popis podnikatelské příležitosti ve vazbě na PP
 • Analýza konkurence
 • Marketingová a obchodní strategie ve vazbě na PP
 • Realizační projektový plán
 • Rizika PP
 • Základní formy financování podniku
 • Úvod do ekonomické efektivnosti investic
 • Hlavní předpoklady úspěšnosti PP

Doporučená literatura

 • SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol; Podniková ekonomika. 6. vyd., Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN: 978-80-7400-274-8
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. Podnikatelský plán a strategie.1. vyd., Praha: Grada, 2011, ISBN 978-80-247-4103-1
 • KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd., Brno: Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1605-0
 • SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5.vyd., Praha: Grada, 2011. ISBN: 978-80-247-3494-1
 • FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-248-0939-2
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha: Grada, 2012 ISBN 978-80-247-4520-6

Anotace

Cílem kurzu je naučit studenty níže uvedené ekonomické pojmy, kategorie a podnikatelský plán, které jim umožní vnímat ekonomické souvislosti, ke kterým v podnicích (podnikatelských subjektech fyzických i právnických osob) dochází. Přednášky učí studenty teoretickým znalostem dle vymezeného obsahu předmětu. Ve cvičeních jsou procvičovány vzorové příklady k jednotlivým tematickým celkům a následně studenti formou samostudia s využitím e-learningu samostatně procvičují jednotlivé úkoly, které odevzdávají ke kontrole vyučujícímu. Studenti dále zpracují  v týmech podnikatelský plán, který budou prezentovat a obhajovat v závěrečné části cvičení.


Znalosti Student umí popsat a definovat  ekonomický a finanční systému podniku, dále umí popsat a analyzovat výsledek hospodaření podniku, toky peněžních prostředků, základy financování podnikatelských činnosti. Dále studenti umí řešit souvislosti související se zpracováním podnikatelského plánu.


Dovednosti:Student umí analyzovat podnikové vztahy a vazby s ohledem na finanční výsledek podniku, způsob financování podnikatelských činností a obrat peněžních toků v podniku a tvorbu podnikatelského plánu.


Obecné způsobilosti: Student je schopen se rozhodovat samostatně, odpovědně a kvalifikovaně. Dovede prezentovat a obhájit výsledky své práce. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím