Geografie cestovního ruchu světa

Studijní plán: Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021

PředmětGeografie cestovního ruchu světa (GECRS)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantRNDr. Eva Janoušková, Ph.D. ( janouskova@vspj.cz )
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška6 h
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2020/2021 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Vymezení pojmů (definice geografie cestovního ruchu, postavení v systému geografických věd, předmět a cíl, hlavní problémové
  okruhy, činitelé rozmístění a rozvoje cestovního ruchu, typologie oblastí a středisek cestovního ruchu)
 • Význam cestovního ruchu ve světovém hospodářství. Vztah cestovního ruchu a principů trvale udržitelného rozvoje ve světových
  regionech různé hierarchie
 • Evropa jako destinace cestovního ruchu
 • Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Jižní Evropě
 • Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Západní Evropě
 • Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Severní Evropě
 • Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu ve Střední Evropě
 • Hlavní turistické oblasti a střediska cestovního ruchu v Jihovýchodní a Východní Evropě
 • Cestovní ruch v Americe
 • Cestovní ruch v Asii
 • Cestovní ruch v Africe
 • Cestovní ruch v Austrálii a Oceánii

Doporučená literatura

 • Hamarneh, I. (2012). Geografie turismu. Mimoevropská teritoria. Grada Publishing. Praha, 2012
 • Janoušková, E., Chalupa, P. a Hübelová, D. (2012). Geografie v přehledu a cvičeních pro studenty cestovního ruchu. VŠPJ, Jihlava
 • Štyrský, J. (2015). Geografie cestovního ruchu. Gaudeamus. Hradec Králové, 2015
 • Štyrský, J. a Šípek, J. (2008). Geografie turismu Evropy a světa s důrazem na působení genia loci a zážitkovou turistiku. Gaudeamus. Hradec Králové
 • Chalupa, P., Janoušková, E. a Hübelová, D. (2013). Geografie obyvatelstva a sídel pro cestovní ruch. VŠPJ, Jihlava
 • Pásková, M. (2014). Udržitelnost cestovního ruchu. Gaudeamus. Hradec Králové
 • Boniface, B., Cooper, R. a Cooper, Ch. (2016). Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism. Taylor & Francis Ltd.

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty tak, aby byli schopni chápat příčiny a zákonitosti rozmístění a rozvoje cestovního ruchu v Evropě i na ostatních kontinentech v oblastech rozličné velikosti a významu. Přednášky poskytnou podrobný výklad o problematice cestovního ruchu v evropských zemích a přehledný výklad o rozmístění a rozvoji cestovního ruchu v hlavních mimoevropských turistických oblastech světa. Důraz je kladen na charakter soudobého světa a na vliv cestovního ruchu na udržitelnost dalšího rozvoje. Ve cvičeních je navazováno na problematiku přednášek. Studenti se učí rozpoznat hlouběji situaci ve vybraných turistických oblastech světa. Naučí se analyzovat vliv geografických jevů na rozvoj cestovního ruchu a vyvozovat možné důsledky těchto jevů pro cestovní ruch v celoplanetárním měřítku. Své poznatky prezentují formou krátkých vystoupení.


Znalosti: Student prokazuje znalosti obecných geografických pojmů, umí vysvětlit jaké je postavení geografie cestovního ruchu v rámci geografických věd. Dále prokazuje podrobné znalosti z geografie evropských zemí (mimo ČR) a přehledné znalosti z geografie mimoevropských zemí. Umí charakterizovat předpoklady cestovního ruchu v hlavních turistických regionech Evropy a dalších kontinentů. Student umí vysvětlit dynamiku vývoje cestovního ruchu v hlavních turistických oblastech světa.


Dovednosti: Student umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro řešení vymezeného praktického problému, který se týká rozvoje cestovního ruchu v daném regionu. Je schopen formulovat možný dopad geografických změn na turistický region a zvažovat varianty pravděpodobného dalšího vývoje v území.


Obecné způsobilosti: Student je schopen samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím