Části a mechanismy strojů

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021

PředmětČásti a mechanismy strojů (CMS-ATP)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška7 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2018/2019 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1) Strategie konstruování a zásady dimenzování. Požadavky na tvar velikost a funkci strojních součástí .Zásady výpočtu součástí staticky zatěžovaných. Normalizované řady rozměrů strojních součást.
 • 2) Nerozebíratelné spoje. Výpočty nosných svarů staticky zatížených. Konstrukční tvary svarových spojů. Lepené a pájené spoje.
 • 3) Nalisované spoje, princip výpočtu. Technologie nalisovaných spojů. Spoje svěrné. Spojení pomocí per a jejich dimenzování. Drážkové spoje, kolíky a spojení hranolová
 • 4) Šroubové spoje. Výpočet šroubů staticky namáhaných. Materiály šroubů a matic.
 • 5) Pohybové šrouby, závity, počet chodů, účinnost. Namáhání ,vzpěrná bezpečnost a uložení.
 • 6) Hřídele, osy a nápravy. dimenzování na pevnost a tuhost. Kritické otáčky a tvarování hřídelů.
 • 7) Pružiny ,svazky pružnic, tlumení mechanických kmitů.
 • 8) Valivá ložiska, jejich únosnost a trvanlivost. Výběr valivých ložisek, mazání, druhy maziv.
 • 9) Kluzná uložení. Teorie tření, mazání a opotřebení. Dimenzování ložisek s třením kapaliným a polosuchým. Materiály ložisek, jejich tvarování a mazání.
 • 10) Základy výpočtu částí strojů při proměnných zatíženích. Únavové křivky života. Stanovení meze únavy, tvarová pevnost. Základy stochastického dimenzování strojních součástí
 • 11) Převodové mechanismy s tvarovou vazbou. Ozubené převody s evolventním ozubením. Čelní kola se zuby přímými a šikmými. Silové poměry a základy pevnostního výpočtu. Kuželová soukolí. šneková soukolí a planetové převodovky
 • 12) Převody nepřímé. Řemenové a řetězové. Druhy a vlastnosti. Základy dimenzování. Spojky, jejich rozdělení a výpočet.

Doporučená literatura

 • Leinveber J., Vávra P.: - Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2017, xiv, 927 s
 • Švec V.: - Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s
 • Svoboda P., Brandejs J., Dvořáček J.: - Základy konstruování. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016
 • Shigley JE., Mischke ChR., Budynas RG.: - Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s
 • Svoboda P., Brandejs J.: - Výběry z norem pro konstrukční cvičení. Vyd. 5. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016, 234 s.

Anotace

Seznámení se s komplexem základních součástí strojů a mechanismů a konstrukcí. Syntéza poznatků pro konkrétní provozní podmínky, technologičnost konstrukce a podmínky ekonomického řešení při návrhu součástí strojů a mechanismů. Seznámení se s mezními stavy strojních součástí, statická a únavová pevnost, stochastické dimenzování, tribologie, kluzná a valivá uložení, převody.


 Znalosti: Student má přehled o strojních součástech, zná jejich rozdělení a příklady jejich aplikací ve strojních zařízeních. Dokáže se orientovat ve funkčnostech jednotlivých částí strojů a celků mechanismů. Orientuje se v problematice normalizovaných dílů a jejich využití pro návrh konstrukčního řešení.


 Dovednosti: Student umí navrhnout strojní součást a její aplikaci do montážní sestavy. Umí využívat nástroje počítačové podpory pro výběr, návrh, optimalizaci a funkční ověření části i celku strojního zařízení ve fázi návrhu.


 


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím