Efektivní komunikace a prezentace

Studijní plán: Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022

PředmětEfektivní komunikace a prezentace (EKP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Cvičení3 h
Kombinované studium
Cvičení4 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - kombi, platný od ZS 2021/2022 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2019/2020 PV 1 2 kr. ZA
Aplikovaná informatika - platný od ZS 2021/2022 PV 1 2 kr. ZA
Erasmus - Aplikovaná informatika - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZA

Sylabus

 • Komunikační proces, komunikace verbální, neverbální, paraverbální
 • Kladení otázek, aktivní naslouchání
 • Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • Asertivita
 • Řečnické triky
 • Tým, týmové role, komunikace v týmu
 • Rétorika, druhy řečnických projevů
 • Strach z vystupování, zvládání trémy, zdravé sebevědomí
 • Přesvědčivý projev, motivace
 • Prezentační dovednosti, vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • Prodejní dovednosti
 • Etika, etiketa, etické kodexy
 • Firemní kultura
 • Interkulturní rozdíly v komunikaci

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • Studijní opora v LMS Moodle
 • HRKAL, M. Odprezentuj: Průvodce přípravou prezentace. Praha, Bizbooks, 2018. ISBN: 978-80-265-0810-6.
 • LOŠŤÁKOVÁ, O., LOJA, R. Empatická a asertivní komunikace. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-2227-1.
 • NEVOLOVÁ, M. Přestaň prezentovat, začni vyprávět. Praha, Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5664-6 .
 • ŠIROKÝ, J. Psaní a prezentace odborných textů. Praha, Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-340-7.
 • Doporučená literatura:
 • GOLZARI, A. It’s Called Presenting, Not Talking Out Loud: A Quick, Strategic Guide for Effective Presentations. London, AVALON GUIDEBOOKS, 2010.
 • THEOBALD, T. Zlepšete své prezentační dovednosti: Jak srozumitelně, inspirativně a sebevědomě prezentovat. Praha, Lingea, 2020.
 • ZAHARIADES, D. Jak být asertivní a říkat ne za každé situace. Praha, Grada, 2021.

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj verbálních schopností studentů a kultury jejich veřejného projevu. Studenti získají v rovině teoretické základní informace nezbytné k účinné komunikaci a přesvědčivému veřejnému vystupování z teorie komunikace, psychologie a pravidel společenského chování. Výuka je orientována aplikačně na rozvoj schopností vhodně komunikovat s ohledem na aktuální situaci, vystupovat před publikem, prezentovat a zvládat trému. 
Znalosti: Student umí vysvětlit základní pojmy z teorie komunikace a chápe jejich souvislosti. Je si vědom, jak je komunikační proces ovlivňován kulturním prostředím a jeho účastníky. Student zná základní pravidla vystupování na veřejnosti, prezentování, zvládání trémy a společenského chování. 
Dovednosti: Student dovede vhodně komunikovat s ohledem na danou situaci a účastníky komunikačního procesu. Student je schopen rozpoznat manipulativní komunikační metody a techniky a adekvátně na ně zareagovat. Student je schopen podat v daném časovém limitu a před publikem přesvědčivý a smysluplný řečnický výkon na odborné téma. 
Obecné způsobilosti: Prostřednictvím zdravé a funkční komunikace student rozvíjí svoji osobnost a vytváří síť sociálních vztahů. Student umí využívat techniku (např. mikrofon) potřebnou pro vystupování na veřejnosti a při sledování projevu jiných řečníků dokáže rozpoznat případnou manipulaci. 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím