Odborná praxe 4/PA

Studijní plán:

PředmětOdborná praxe 4/PA (OP4-2)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
Garant
JazykČesky
Počet kreditů3
Prerekvizity předmětu
Prezenční studium
Cvičení250 h
Kombinované studium
Cvičení50 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Porodní asistentka - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 5 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 5 3 kr. ZA
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 5 3 kr. ZA

Sylabus

 • Organizace předmětu:
  Výuka bude probíhat v nemocnicích a zařízeních se smluvně uzavřeným vztahem.
  Výuka probíhá pod vedením odborných asistentek, lektorek, zdravotnický pracovníků kvalifikovaných v oblasti porodní asistence (mentorky) nebo v odůvodněných případech jiných zdravotnických pracovníků, oprávněných k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a to v zařízeních určených pro realizaci programu Porodní asistentka.
  Výuka zároveň poskytuje zkušenosti ze spolupráce s dalšími zdravotnickými pracovníky.
 • Podmínka k ukončení odborné praxe:
  Zpracování a obhajoba ošetřovatelské dokumentace u zvolené klientky na příslušném oddělení dle plánu odborné praxe s ohledem na probraná tématy v teoretické části studia.

Doporučená literatura

 • Povinná literatura:
 • ČERVINKOVÁ E. a kol., Ošetřovatelské diagnózy, Brno IDVPZ
 • DOENGES, M. E., MORHOUSE, M. F., Kapesní průvodce Zdravotní sestry, Praha, Grada 1996
 • KAMENÍKOVÁ,M. – KYASOVÁ,M.: Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále.. Grada, 2003
 • MIKŠOVÁ,Z.-FROŇKOVÁ,M.-HERNOVÁ.R-ZAJÍČKOVÁ,M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 1. Grada, 2005
 • MIKŠOVÁ,Z.- FROŇKOVÁ,M. –ZAJÍČKOVÁ,M.: Kapitoly z ošetřovatelské péče 2. Grada, 2006
 • Doporučená literatura:
 • CITTERBART a kol., Gynekologie, Grada 2001
 • ČECH a kol. , Porodnictví, Grada, 2.vydání, 2006
 • HÁJEK,Z. a kol.: Rizikové a patologické těhotenství, Grada, 2004
 • KOL. AUTORŮ: Kojení dar pro život. Grada, 1998
 • KOZIEROVÁ, B. a kol.: Ošetrovatelstvo 1, 2. Martin: Osveta, 1995
 • MAREČKOVÁ,Jana: Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Grada, 2006
 • ROZTOČIL a kol., Moderní porodnictví, Grada Avicenum 2007
 • ROZTOČIL, A. a kol.: Vyšetřovací metody v porodnictví a gynekologii. 1.vyd., Brno: IDVZP, 1998
 • TRACHTOVÁ, E. a kol.: Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, IDV ZP Brno, 1999
 • VOLEJNÍKOVÁ, Hana: Cvičení v práci porodní asistentky. Brno, IDVPZ, 2002
 • VONDRÁČEK, L.: Ošetřovatelská dokumentace v praxi, Grada Publish., 2003
 • WORKMAN, Barbara A. – BENNET, Clare L.: Klíčové dovednosti sester, Grada, 2006

Anotace

Stručná anotace předmětu: Odborná praxe je významnou součástí studijního programu Ošetřovatelství oboru Porodní asistentka. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách klinických pracovišť teoretické vědomosti a dovednosti, které získali studiem teoretických a teoreticko praktických studijních disciplín. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručnosti, dovednosti a návyků, učí studenty samostatnosti, odpovědnosti a práci v týmu. Studenti absolvují praxi na gynekologickém oddělení, na porodním sále a na oddělení šestinedělí. Na porodním sále budou provádět komplexní ošetřovatelskou péči o rodičku a její doprovod, budou odvádět porody a provádět první ošetření novorozence. Součástí praxe na gynekologickém oddělení je dle provozu přihlížet a asistovat při malých gynekologických zákrocích. V operační den přihlížet operacím na operačním sále. Dále na gynekologickém oddělení budou provádět ošetřování žen s patologickým těhotenstvím. Na oddělení šestinedělí budou studenti provádět komplexní péči včetně rehabilitace po porodu. Studenti budou umět identifikovat individuální biopsychosociální a spirituální potřeby klientek, budou umět vypracovat dlouhodobý i krátkodobý ošetřovatelský plán. Budou znát organizaci prenatální péče o těhotnou a organizaci prenatálních kurzů. Odborná praxe probíhá dle plánu praktické výuky. Klinická pracoviště pro výuku budou vybrána na základě stanovených standardů, budou splňovat stanovená standardní kriteria, jejichž platnost a dodržování bude smluvně zajištěno.Cíl:


Cílem odborné praxe je prohlubování praktických dovedností a aplikace vědomostí získaných v teoretických předmětech. Cílem je aby studenti aplikovaly poznatky získané v teoretické výuce, naučili se klientkám poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči dle zásad ošetřovatelského procesu a zároveň pochopit základy veřejného zdraví. Dalším cílem je získání základních dovedností v práci porodní asistentky. Cílem zaměření odborné praxe je ambulantní ošetřovatelská péče, ošetřovatelská péče na porodním sále, šestinedělí, ošetřovatelská péče o těhotné ženy, o ženy s rizikovým těhotenstvím, ošetřovatelská péče o novorozence na novorozeneckém oddělení, ošetřovatelská péče na gynekologickém oddělení včetně operačních sálů.Znalosti:


Student zná komplexní péči o pacientky. Vysvětlí a dokáže v praxi uplatnit jednotlivé ošetřovatelské postupy.Dovednosti:


Prakticky zvládá techniky ošetřovatelství v přirozených podmínkách klinických pracovišť. Student dovede pracovat metodou ošetřovatelského procesu. Student ovládá péči o těhotné ženy, ženy v průběhu porodu, po porodu. Zvládá péči o ženy před a po gynekologických operacích a malých gynekologických výkonech. Ovládá též péči o novorozence.Obecné způsobilosti:


Student získá komplexní schopnosti a nácvik dovedností nutných pro vykonávání profese porodní asistentky.


 

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím