Vývojová psychologie

Studijní plán: Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023

PředmětVývojová psychologie (VYPS)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Ondřej Škoda
Jazykčesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Zdravotně sociální péče - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZK
Zdravotně sociální péče - platný od ZS 2022/2023 P 3 2 kr. ZK

Sylabus

 • Činitelé vývoje a obecné zákony vývojových změn, dědičnost, faktory vnějšího prostředí, přehled teorií vývojové psychologie: S. Freud., E. Erikson., J. Piaget 
 • Prenatální stádia vývoje, kritická vývojová perioda, úskalí prenatálního a postnatálního období
 • Období novorozence - režim dne, význam stimulace, nepodmíněné reflexy, charakter metakomunikace a její důsledky, rady vychovatelům. Období kojence - vazba pohybové a psychické aktivity, smyslové změny, vývoj emocí, podněty k rozvoji sebeuvědomování, výkon paměti a pozornosti, první projevy myšlení
 • Období batolete - první asociace, akcelerace duševního výkonu do druhého roku a psychické změny v období do tří let, sebeuvědomování, předpojmy a prelogické úsudky, interpersonální vývoj
 • Předškolní věk - změny ve vývoji duševních procesů, podíl senzomotoriky na výkonu myšlení, synkretické myšlení, charakteristika slovní zásoby, kriteria školní připravenosti a zralosti
 • Školní věk a prepuberta - vývojové změny psychiky v období 6-10 let, rozvoj paměti, nástup zobecňování, výkony názorných operací, změny sociálních vztahů, poruchy učení a neurotické příznaky
 • Pubescence - fyziologické změny a jejich dopad, nástup abstrakce, příčiny lability a vulkanizmu, fluktuace sebehodnocení, frustrace a maladaptace, vazba zátěže a způsobů reagování, adaptační potíže
 • Adolescence - formování struktur cílů a hodnot, vývojové úkoly v oblasti lásky, práce a hry, rozvoj sebepojetí, možné duševní poruchy a nemoci dospívajících, moratorium rolí
 • Dospělost - charakteristika fází dospělosti, pozitivní vývojové krize a jejich rozdíl mezi muži a ženami, pozvolný nástup involuce a její prožívání
 • Stáří - fyzické a duševní změny, změny v interpersonálních vztazích, neproduktivní populace, postupné signály involuce, možnosti jejich redukce, kognitivní obtíže 

Doporučená literatura

 • VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 2012.
 • LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.
 • MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada, 2004.
 • Sheldon, B.: Developmental Psychology for the Helping Professions
 • Thorová, K.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2015.

Anotace


Vývojová psychologie poskytuje studentům nejen poznání změn jednotlivých duševních  funkcí, ale  především poznatky o úrovni orientace, emocionalitě i konativních rysech osobnosti ve všech stádiích života - od období novorozence až po stáří. Student má schopnost adekvátně přistupovat ke klientovi každého věku. Je orientován v charakteristických kvalitách vyspělosti jeho duševního dění, dobře ví jakých výkonů myšlení, seberegulace  či odpovědného chování jsou schopni, a podle toho přizpůsobuje svůj přístup k nim. Má také znalosti o možném výskytu určitých fázových duševních potíží, jejich průběhu i příčinách. Student ovládá optimální výchovné postupy od počátků rozvoje  duševního dění v raném dětství, umí užívat stimulačních podnětů při práci s dětmi a předcházet nevhodným reakcím v důsledku  přecitlivělosti na různé podněty v odlišných vývojových stádiích. Má porozumění pro frustrující situaci dospívajících a dokáže jim poradit v jejich problémech. Studenti ovládají pozitivní intervenční postupy ke zmírnění negativních důsledků pobytu v nemocnici.   Osnova předmětu:


 • Činitelé vývoje a obecné zákony vývojových změn, dědičnost, faktory vnějšího prostředí, přehled teorií vývojové psychologie: S. Freud., E. Erikson., J. Piaget 

 • Prenatální stádia vývoje, kritická vývojová perioda, úskalí prenatálního a postnatálního období

 • Období novorozence - režim dne, význam stimulace, nepodmíněné reflexy, charakter metakomunikace a její důsledky, rady vychovatelům. Období kojence - vazba pohybové a psychické aktivity, smyslové změny, vývoj emocí, podněty k rozvoji sebeuvědomování, výkon paměti a pozornosti, první projevy myšlení

 • Období batolete - první asociace, akcelerace duševního výkonu do druhého roku a psychické změny v období do tří let, sebeuvědomování, předpojmy a prelogické úsudky, interpersonální vývoj

 • Předškolní věk - změny ve vývoji duševních procesů, podíl senzomotoriky na výkonu myšlení, synkretické myšlení, charakteristika slovní zásoby, kriteria školní připravenosti a zralosti

 • Školní věk a prepuberta - vývojové změny psychiky v období 6-10 let, rozvoj paměti, nástup zobecňování, výkony názorných operací, změny sociálních vztahů, poruchy učení a neurotické příznaky

 • Pubescence - fyziologické změny a jejich dopad, nástup abstrakce, příčiny lability a vulkanizmu, fluktuace sebehodnocení, frustrace a maladaptace, vazba zátěže a způsobů reagování, adaptační potíže

 • Adolescence - formování struktur cílů a hodnot, vývojové úkoly v oblasti lásky, práce a hry, rozvoj sebepojetí, možné duševní poruchy a nemoci dospívajících, moratorium rolí

 • Dospělost - charakteristika fází dospělosti, pozitivní vývojové krize a jejich rozdíl mezi muži a ženami, pozvolný nástup involuce a její prožívání

 • Stáří - fyzické a duševní změny, změny v interpersonálních vztazích, neproduktivní populace, postupné signály involuce, možnosti jejich redukce, kognitivní obtíže 


^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím