Projektové řízení 1

Studijní plán: Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětProjektové řízení 1 (PR1-1)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
GarantIng. Martina Kuncová, Ph.D. ( kuncova@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Ekvivalent
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení6 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 2 3 kr. ZA
Erasmus - Finance a řízení - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA
Finance a řízení - platný od ZS 2019/2020 PV 4 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1. Základní rysy projektu a projektového managementu
 • 2. Definování projektových cílů
 • 3. Projektový cyklus, typy projektů
 • 4. Iniciace projektu a strukturovaný plán projektu, WBS
 • 5. Teorie grafů a síťový graf při plánování projektů
 • 6. Plánování projektu – časová analýza, metoda CPM v síťovém grafu
 • 7. Plánování projektu – časová analýza, metoda CPM v tabulce
 • 8. Plánování projektu – časová analýza, Ganttův diagram
 • 9. Plánování projektu – časová analýza, metoda PERT
 • 10. Plánování projektu – časová analýza, metoda MPM
 • 11. Projektový tým
 • 12. Rozpočet projektu a základní plánování nákladů
 • 13. Riziko v projektech
 • 14. Prezentace vlastních projektů

Doporučená literatura

 • Studijní opora v LMS Moodle
 • DOLEŽAL, J. a kol. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-247-5620-2.
 • KUNCOVÁ, M., NOVOTNÝ, J., STOLÍN, R. a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů nejen pro ekonomy. Praha: EKOPRESS, 2016. ISBN 978-80-87865-26-2.
 • ROSENAU, M. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
 • SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: Grada Publishing a.s., 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
 • LOCK, D. Project management - 10th edition. Routledge, 2020. ISBN 9781351908481

Anotace

Cílem předmětu je uvedení do problematiky projektového managementu. Přednášky poskytnou úvodní vhled do problematiky projektového řízení a seznámí studenty s metodikou řízení projektů. Cvičení jsou orientována aplikačně na rozvoj praktických schopností potřebných při projektovém řízení s důrazem na plánování projektů.


 


Znalosti: Student umí popsat projektový cyklus a základní procesy projektového řízení včetně jejich návazností. Student umí vysvětlit základní princip síťového grafu, chápe rozdíl mezi hranově a uzlově orientovanými grafy a jejich využitím při výpočtech, umí popsat Ganttův diagram a jeho náležitosti, umí definovat postup výpočtu délky projektu, chápe rozdíly mezi metodami pro výpočet délky projektu.


 


Dovednosti: Student dovede vymezit i složitější projekt a strukturovat ho na dílčí činnosti, dovede naplánovat harmonogram, rozpočet a personální zabezpečení projektu, dovede vypočítat délku projektu a zakreslit jej do síťového grafu či Ganttova diagramu.


 


Obecné způsobilosti: Student umí koordinovat činnosti v rámci menšího týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím