Části a mechanismy strojů I

Studijní plán: Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023

PředmětČásti a mechanismy strojů I (CMS1)
GarantujeKatedra technických studií (KTS)
Garantdoc. Ing. Radek Kolman, Ph.D.
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška7 h
Cvičení5 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - kombi, platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2020/2021 P 1 4 kr. Z,ZK
Aplikované strojírenství - platný od ZS 2022/2023 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • 1) Strategie konstruování a zásady dimenzování. Požadavky na tvar velikost a funkci strojních součástí. Zásady výpočtu součástí staticky zatěžovaných. Normalizované řady rozměrů strojních součást.
 • 2) Nerozebíratelné spoje. Výpočty nosných svarů staticky zatížených. Konstrukční tvary svarových spojů. Lepené a pájené spoje.
 • 3) Nalisované spoje, princip výpočtu. Technologie nalisovaných spojů. Spoje svěrné. Spojení pomocí per a jejich dimenzování. Drážkové spoje, kolíky a spojení hranolová.
 • 4) Šroubové spoje. Výpočet šroubů staticky namáhaných. Materiály šroubů a matic.
 • 5) Pohybové šrouby, závity, počet chodů, účinnost. Namáhání, vzpěrná bezpečnost a uložení.
 • 6) Hřídele, osy a nápravy. dimenzování na pevnost a tuhost. Kritické otáčky a tvarování hřídelů.
 • 7) Pružiny, svazky pružnic, tlumení mechanických kmitů
 • 8) Valivá ložiska, jejich únosnost a trvanlivost. Výběr valivých ložisek, mazání, druhy maziv.
 • 9) Kluzná uložení. Teorie tření, mazání a opotřebení. Dimenzování ložisek s třením kapalinným a polosuchým. Materiály ložisek, jejich tvarování a mazání.
 • 10) Základy výpočtu částí strojů při proměnných zatíženích. Únavové křivky života. Stanovení meze únavy, tvarová pevnost. Základy stochastického dimenzování
  strojních součástí.
 • 11) Převodové mechanismy s tvarovou vazbou. Ozubené převody s evolventním ozubením. Čelní kola se zuby přímými a šikmými. Silové poměry a základy pevnostního výpočtu. Kuželová soukolí. šneková soukolí a planetové převodovky
 • 12) Převody nepřímé. Řemenové a řetězové. Druhy a vlastnosti. Základy dimenzování. Spojky, jejich rozdělení a výpočet.

Doporučená literatura

 • Švec V.: Části a mechanismy strojů: spoje a části spojovací. Vyd. 3. V Praze: České vysoké učení technické, 2008, 170 s
 • Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 6. dopl. vyd. Úvaly: Albra, 2017, xiv, 927 s
 • SAWHNEY, G. S.: Fundamentals of Mechanical Engineering: Thermodynamics, Mechanics, Theory of Machines, Strength of Materials and Fluid Dynamics. 3. PHI Learning Pvt. Ltd., 2015. ISBN 978-81-203-5133-2.up, [2015]. ISBN 9780824753788.
 • Shigley JE., Mischke ChR., Budynas RG.: Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Editor M. Hartl, M. Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s
 • SPECK, James A.: Mechanical fastening, joining, and assembly. Second edition. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Gro

Anotace


Cíl studia předmětu:


Seznámení se s komplexem základních součástí strojů a mechanismů a konstrukcí. Syntéza poznatků pro konkrétní provozní podmínky, technologičnost konstrukce a podmínky ekonomického řešení při návrhu součástí strojů a mechanismů.Seznámení se s mezními stavy strojních součástí, statická a únavová pevnost, stochastické dimenzování, tribologie, kluzná a valivá uložení, převody.


 Znalosti: Student má přehled o strojních součástech, zná jejich rozdělení a příklady jejich aplikací ve strojních zařízeních. Dokáže se orientovat ve funkčnostech jednotlivých částí strojů a celků mechanismů. Orientuje se v problematice normalizovaných dílů a jejich využití pro návrh konstrukčního řešení.


 Dovednosti: Student umí navrhnout strojní součást a její aplikaci do montážní sestavy. Umí využívat nástroje počítačové podpory pro výběr, návrh, optimalizaci a funkční ověření části i celku strojního zařízení ve fázi návrhu.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím