Komunikační a prezentační dovednosti

Studijní plán: Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt

PředmětKomunikační a prezentační dovednosti (KPD)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
GarantMgr. Martina Černá, Ph.D. ( cernam@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů3
Prezenční studium
Cvičení2 h
Kombinované studium
Cvičení8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Cestovní ruch - platný od ZS 2020/2021 P 1 3 kr. ZA
Erasmus - Cestovní ruch - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 1 3 kr. ZA

Sylabus

 • 1.Komunikační proces, komunikace verbální, paraverbální, neverbální (postoj, mimika, gesta, hlas, oční kontakt)
 • 2.Kladení otázek, aktivní naslouchání
 • 3.Zpětná vazba, kritika, pochvala
 • 4.Asertivita
 • 5.Řečnické triky
 • 6.Rétorika, druhy řečnických projevů
 • 7.Emoce a jejich zvládání v náročných komunikačních situacích (strach z vystupování, zvládání trémy, komunikace u zkoušek, výběrových řízení a jednání)
 • 8.Přesvědčivý a zdravě sebevědomý projev
 • 9.Motivace versus manipulace posluchačů, sebemotivace, sebeřízení a time management řečníka
 • 10.Prezentační dovednosti – práce s flip-chartem, dataprojektorem, zásady použití prezentačních nástrojů, např. PowerPoint, Prezi, atd., vystupování s mikrofonem a před kamerou
 • 11.Etiketa a základní pravidla etikety při oslovování, zdravení, představování, písemné a telefonické komunikaci, veřejném vystupování
 • 12.Interkulturní rozdíly v komunikaci
 • 13.Předvedení finální prezentace na vybrané téma s aplikovanými znalostmi a dovednostmi a následná zpětná vazba od vyučujícího i studentů

Doporučená literatura

 • KROGERUS, M., TSCHAPPELER, R. Communication Book. 44 Ideas for Better Conversations Every Day. London, Penguin Books Ltd., 2018. ISBN 978-02-419-8228-0.
 • LEDDEN, E. Úspěšná prezentace. Praha, Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
 • PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace. Praha, Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4484-1.
 • DANÍČEK, J. Zkroťte trému. Praha, Grada 2015. ISBN 978-80-247-5328-7.
 • ŠPAČKOVÁ, A. Trénink techniky řeči. Naučte se mluvit barevně. Praha, Grada 2015. ISBN 978-80-247-5578-6.

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj verbálních schopností studentů a kultury jejich veřejného projevu. Studenti získají v rovině teoretické základní informace nezbytné k účinné komunikaci a přesvědčivému veřejnému vystupování z teorie komunikace, psychologie a pravidel společenského chování. Výuka je orientována aplikačně na rozvoj schopností vhodně komunikovat s ohledem na aktuální situaci, vystupovat před publikem, prezentovat a zvládat trému.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím