Management

Studijní plán: Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012

PředmětManagement (MAN)
GarantujeKatedra ekonomických studií (KES)
Garant
Jazykčesky
Počet kreditů3
Předmět je prerekvizitou pro
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška8 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2008/2009 P 1 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2010/2011 P 1 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - kombi, platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. Z,ZK
Finance a řízení - platný od ZS 2011/2012 P 1 3 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Úvodní informace, vymezení pojmu management, základní pojmy, manažerské funkce
 • Manažerské rozhodování
 • Manažerské rozhodování
 • Strategické plánování a faktory ovlivňující organizační systém
 • Strategické plánování a faktory ovlivňující organizační systém, prostředí managementu
 • Organizování podniku
 • Organizování podniku
 • Vedení lidí a týmů
 • Vedení lidí a týmů
 • Kontrola
 • Řízení lidských zdrojů
 • Řízení lidských zdrojů
 • Motivace zaměstnanců
 • Školy managementu a vývoj managementu

Doporučená literatura

 • Dědina, J., Odcházel, J.: Management a moderní organizování. Praha. Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2149-1.
 • Dědina, J., Cejthamr, V: Management a organizační chování. Praha. Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1300-4.
 • Donelly, J. H. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-422-3.
 • Jarošová, E. a kol. Trénink sociálních a manažerských dovedností. Metodický průvodce. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-048-1.
 • Porter, M. E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. [online]. 2008, vol. 86, iss. 1. Available on: http://www.exed.hbs.edu/assets/Documents/hbr-shape-strategy.pdf
 • Srpová,J.a kol: Sbírka příkladů a případových studií z managementu. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80-245-0978-4
 • Šuleř, O. Zvládáte své manažerské role? Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-702-7.
 • Veber, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-029-5.
 • Vodáček, L. - Vodáčková, O. Management: teorie a praxe v informační společnosti. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-041-4.
 • Vodáček, L., Vodáčková, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-143-7.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky řízení organizací (až již ziskových či neziskových, malých, středních i velkých) a vytvořit předpoklady pro její další rozvíjení. Přednášky jsou zaměřeny na jednotlivé manažerské funkce, jednotlivé směry managementu a další poznatky související s řízení podniku. Cvičení jsou orientována aplikačně na řešení případových studií a jejich prezentací, popř. prezentací seminárních prací studentů.


Znalosti: Student umí vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými manažerskými funkcemi, umí popsat klasické i moderní směry managementu a objasnit podstatu současného managementu.


Dovednosti: Student umí vypracovat analýzu makroprostředí podniku s pomocí PESTE analýzy a oborové prostředí s pomocí Porterova modelu pěti sil. Student umí zpracovat SWOT analýzu.


Obecné způsobilosti: Student je schopen týmové práce. Umí také prezentovat seminární práci či případovou studii včetně posouzení toho, co podstatného do omezeného časového limitu zařadit a co již nikoliv.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím