Metody a techniky sociální práce

Studijní plán: Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016

PředmětMetody a techniky sociální práce (MTSP)
GarantujeKatedra sociální práce (KSP)
Garantdoc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška2 h
Cvičení2 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška10 h
Cvičení10 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2015/2016 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od LS 2012/2013 P 3 4 kr. Z,ZK
Zdravotně sociální pracovník - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Přednášky:
  • Historie vývoje metod sociální práce.
  • Základní pojmy a klasifikace metod z různých aspektů.
  • Sociální práce s jednotlivcem.
  • Sociální práce s rodinou.
  • Sociální práce se skupinou.
  • Cíle skupinové sociální práce.
  • Sociální práce s komunitou.
  • Základní a speciální metody sociální práce.
  • Sociální terapie, sociální rehabilitace, sociální prevence.
  • Sociální poradenství.
  • Supervize.
  • Systémové projekty.

  Cvičení:
  • Rozhovor – nácvik.
  • Hodnocení případu – nácvik.
  • Intervence – nácvik.
  • Případová práce - konkrétní nácvik.
  • Vypracování případové studie.
  • Skupinová práce - řešení konkrétního problému.
  • Skupinová dynamika - její rozpoznání.
  • Nácvik lektorování skupiny
  • Setkání komunity - demonstrace
  • Zpracování komunitního plánu

Doporučená literatura

 • MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha. Portál, 2003
  MÁTEL, A., OLÁH, M., SCHAVEL, M.: Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Bratislava: VŠZaSP,2011
  ŽIAKOVÁ, E. a kol.: Sociálna práca – Teoretické východiská a praktické kontexty. Košice: FF UPJŠ, 2011
  HAWKINS, P., SHOHET, R.: Supervízia v pomáhajúcich profesiách. Praha. Portál, 2004
  KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha. Portál, 1997
  NAVRÁTIL, P.: Teorie a metody sociální práce. Brno. Marek Zeman, 2001
  PAVELOVÁ, Ľ.: Vybrané kapitoly z poradenstva pre sociálnych pracovníkov. Bratislava. SAP VŠ sv.Alžbety, 2007
  SCHAVEL, M.: Sociálne poradenstvo a supervízia v sociálnej práci. Bratislava. Gerthoffer, s. r.o., 2004
  STRIEŽENEC, Š.: Teória a metodológia sociálnej práce. Boskovice. Albert, 2005
  Internetové zdroje a časopisecká literatura.

Anotace


Cíle:


Cílem předmětu je rozšířit vědomosti studentů o teoretických východiscích vývoje metod sociální práce a o některé techniky sociální práce. Po jeho absolvování bude student připravený používat vhodné metody a techniky sociální práce s jednotlivými  cílovými skupinami.Znalosti:


Student má teoretické vědomosti a znalosti o metodách a technikách sociální práce.Dovednosti: 


Student dokáže provést vhodný výběr a cíleně využívat jednotlivé metodysociální práce.Obecné způsobilosti:


Student prokazuje schopnost individuální, skupinové a komunitní práce s klientem.

^ nahoru ^