Výzkum v ošetřovatelství

Studijní plán: Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017

PředmětVýzkum v ošetřovatelství (VVOv-1)
GarantujeKatedra zdravotnických studií (KZS)
GarantPhDr. Ingrid Juhásová, PhD.
JazykČesky
Počet kreditů2
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška5 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Erasmus - Všeobecná sestra - příjezd na krátkodobý studijní pobyt PV 2 kr. KZ
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Porodní asistentka - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 3 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - kombinovaná forma, platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. Z,ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2008/2009 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2009/2010 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2011/2012 P 4 3 kr. ZK
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2013/2014 P 3 3 kr. ZA
Všeobecná sestra - platný pro studenty, kteří započali studium od ZS 2016/2017 P 3 2 kr. ZA

Sylabus

 • Ošetřovatelství a úloha výzkumu, historie výzkumu v ošetřovatelství, oblasti výzkumného zaměření v ošetřovatelství
 • Etické principy výzkumu
 • Typy výzkumu
 • Kvalitativní a kvantitativní výzkum, dotazník
 • Výzkumný proces a jeho fáze, interpretace a prezentace výsledků výzkumu
 • Populace a náhodný výběr.
 • Dedukce, indukce, opakovatelnost pozorování a experimentu.
 • Metody sběru dat, dotazníkové šetření.
 • Typy dat a měřící škály. Studie prospektivní a retrospektivní, kazuistika.
 • Placebo, slepý a dvojitě slepý pokus
 • Popisná statistika.
 • Tabulky četností, charakteristiky polohy a variability dat.
 • Principy testování hypotéz. Parametrické testy.
 • Neparametrické testy. Korelační a regresní analýza
 • Cvičení: Základní zásady tvorby databáze, seznamy, organizace dat, třídění.
 • Funkce, výpočty a souhrny v Excelu.
 • Základní statistický popis dat.
 • Tvorba kontingenčních tabulek
 • Grafická prezentace dat.
 • Analýza dat v Excelu.

Doporučená literatura

 • FARKAŠOVÁ, D. A KOL. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta 2002
 • BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ V.: Výzkum a ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, v ydání 2. přepracované a doplněné, 2008, ISBN 978-80-7013-467-2.
 • FARKAŠOVÁ, D. A KOL. Výzkum v ošetřovatelství. Martin: Osveta 2006 ISBN:80-8063-229-4
 • KUTNOHORSKÁ J.:Výzkum v ošetřovatelství.Grada publishing, a.s.,Praha 2009,1. vydání, ISBN 978-80-247-2713-4.

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských, humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.Cíl:


Cílem kurzu je charakterizovat podstatu výzkumu,   seznámit studenty s různými druhy výzkumu, vysvětlit podstatu vědecké   práce a naučit pracovat studenty s odbornou literaturou. Student umí   zpracovat data pořízená v rámci vlastního výzkumu (zpravidla   dotazníkovým šetřením) s využitím statistického softwaru STATISTICA.Znalosti:


Student chápe rozdíly v jednotlivých typech   výzkumu, dokáže tyto typy výzkumu dobře popsat a vysvětlit rozdíly mezi   kvalitativním výzkumem, kvantitativním výzkumem a kazuistikou. Student   zná základní statistické metody, které se běžně používají při zpracování dat.Dovednosti:


Student dokáže specifikovat etické aspekty vědecké   práce. Dokáže se orientovat v typech odborné literatury, umí s ní   pracovat, využívá mezipředmětové poznatky a vztahy. Ovládá fáze výzkumného   procesu a vybrané výzkumné metody. Umí navrhnout vhodné metody pro konkrétní   výzkum. Dovede zpracovat data s využitím softwaru STATISTICA a výsledky   analýz dokáže interpretovat.Obecné   způsobilosti:


Studentovi jsou poskytnuty   znalosti a vědomosti potřebné k tomu, aby úspěšně a na odpovídající   úrovni byl schopen napsat bakalářskou práci.

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím