Kulturní dědictví a cestovní ruch A

Studijní plán: Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017

PředmětKulturní dědictví a cestovní ruch A (KDCR)
GarantujeKatedra cestovního ruchu (KCR)
GarantAkad. mal. Vladimír Netolička ( netolicka@vspj.cz )
Jazykčesky
Počet kreditů4
Prezenční studium
Přednáška1 h
Cvičení1 h
Kombinované studium
Tutoriál / přednáška4 h
Cvičení3 h
Studijní plán Typ Sem. Kred. Ukon.
Cestovní ruch - kombi P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - kombi, platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2009/2010 P 1 3 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2013/2014 P 1 4 kr. Z,ZK
Cestovní ruch - platný od ZS 2016/2017 P 1 4 kr. Z,ZK

Sylabus

 • Kulturní dědictví a cestovní ruch A
 • Studijní obory: Cestovní ruch
 • Typ předmětu: povinně volitelný
 • Kredity: 3 kr.
 • Jiný způsob vyjádření rozsahu: 28 hodin (přednáška 14 h, cvičení 14h)
 • Prerekvizity: --- Garant předmětu: ak. mal. Vladimír Netolička
 • Vyučující: ak. mal. Vladimír Netolička
 • 1. Pravěk, Starověk, Egypt
 • 2. Židovský stát a Krétsko-mykénská kultura
 • 3. Řecko
 • 4. Etruskové, Řím
 • 5. Raný středověk
 • 6. Románský sloh
 • 7. Vrcholný středověk - Gotický sloh
 • 8. Novověk – Renesance
 • 9. Manýrismus, Česká renesance
 • 10. Baroko
 • 11. Rokoko, Klasicismus, Romantismus a Realismus
 • 12. Umění poslední třetiny 19. stol.
 • 13. Secese
 • 14. Hnutí 20. století

Doporučená literatura

 • Povinná:
 • NETOLIČKA, Vladimír. Elearning VŠPJ – Kulturní dědictví a cestovní ruch. Jihlava: 2011
 • Doporučená:
 • DVOŘÁK, Max. Italské umění od renesance k baroku. Praha: Jan Laichter,1946.
 • HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění v novověku. Brno:Vysoké učení technické,1966. 25 429
 • HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve středověku. Brno:Vysoké učení technické,1973. 05-037-73 17/59
 • HAAS, Felix. Vývoj architektury a umění ve starověku. Brno:Vysoké učení technické,1979. 05-075-79 17/59
 • HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás, Přehled stavebních slohů. Praha: Orbis, 1963. 11-007-63 09/13
 • HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1978
 • MATĚJČEK, Antonín. Dějiny umění v obrysech. Praha: Melantrich, 1948., 1. vydání
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 1. Idea Servis, ISBN 80-85970-23-6
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 2. Idea Servis, ISBN 80-85970-37-6
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 3. Idea Servis, ISBN 80-85970-31-7
 • PIJOAN, Jose. Dějiny umění /1-12. Balios Knižní klub, Euromedia Group, K.,S., 1998
 • POCHE, Emanuel. Prahou krok za krokem. Panorama 1985, 11-072-85 09/13
 • STAŇKOVÁ, Jaroslava – PECHAR, Josef. Tisíciletý vývoj architektury. Praha: Polytechnická knižnice, 1972. 04-322-72
 • Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění středověku. Praha: Odeon, 1969 01-511-69 09/3
 • Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění renesance a baroku. Praha: Odeon, 1970 01-533-70 09/3
 • Umění a lidstvo – LAROUSSE, Umění nové doby. Praha: Odeon, 1974 0101-529-74 09/3

Anotace

Anotace předmětu a výstupy předmětu: Cílem předmětu je uvedení do problematiky dějin umění. Přednášky poskytnou úvodní vhled do problematiky předmětu, seznámí studenty s dějinami výtvarného umění od pravěku až po současnost a to v oblasti architektury, sochařství, malířství a užitého umění. Studijní předmět se dále zabývá zařazením těchto disciplín do kontextu dějin. Výtvarná kultura je přejímána ze země do země, z národa na národ a to zvláště ve středomořsko – evropské oblasti, kterou se tento předmět hlavně zabývá. Jsou zdůrazněna místa, ve kterých se jednotlivé památky nacházejí. Je to potřebné i z hlediska cestovního ruchu. Cvičení jsou orientována aplikačně na pravěké umění, umělecké dění v okolí Nilu, tedy kulturu Egypta, dále se přesunou přes Krétu a Mykény do ohniska evropské kultury a tou je Řecko. Rozvoj uměleckého myšlení směřoval přes Řím do středověku, kde na tyto myšlenky navazují nové národy, a umění se začíná rozvětvovat do různých národních směrů. Jsou popsány charakteristiky všech slohů i jednotlivých hnutí a studijní předmět uzavírá stručný seznam uměleckých hnutí dvacátého století


Znalosti: Student získá kulturní přehled a osvojí si základní znalosti využitelné v cestovním ruchu. Student také získá přehled o významných kulturních památkách v návaznosti na cestovní ruch a jeho trvale udržitelný rozvoj.


Dovednosti: Student dovede určit jednotlivá slohová období podle základních slohových charakteristik. Rozliší dobu vzniku jednotlivé architektury, sochy, obrazu i artefaktu užitého umění.


Obecné způsobilosti: Student umí v běžné zájezdové praxi rozlišit a popsat to, co vidí a zprostředkovat to srozumitelnou formou zákazníkůmStudijní zátěž a požadavky na zakončení předmětuStudijní zátěž:Prezenční studium (hodin)Přednášky – 14, Cvičení - 14Samostatná příprava - 64Celkem – 92 Požadavky na zakončení předmětu:Požadavky na zakončení (váha v %)
Zápočtový test sestavený z 20 obrázků na e-learningu. Zápočet získají studenti při úspěšnosti 65%, což odpovídá v obrázkovém testu 13-ti správně označeným obrázkům. Klasifikační test se provádí rovněž formou e-learningu a skládá se ze  23 otázek , které se vybírají z různých  skupin (celkem 92 otázek). A   =   95 %B   =   86 %C   =   78 %D   =   69 %E                =   60 %F                =   méně než 60 %

^ nahoru ^

Pracuji, vyčkejte prosím